ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ನವಿ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಂತುಂ ನಾಟಕ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. 15 ಥಾವ್ನ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ 10 ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸುನ್, ಸಮಗ್ರ್ ನಾಟಕ್ ತರ್ಭೆತೆ ಸವೆಂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದ್ವಿ ಲಾಭ್ತಲಿ. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ರು. 2500/- ತರ್ಭೆತಿ ಭಾತೆಂ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಭಾತೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ, ನಾಟಕಾಂನಿ, ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಳಾವಿ ತರ್ಭೆತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಹಿ ತರ್ಭೆತಿ 03 ಜುಲಾಯ್ 2023 ಥಾವ್ನ್ 30 ಜೂನ್ 2024 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 06.00 ಥಾವ್ನ್ 8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲಿ.

2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಸ್ಥಾಪ್ಲಲೆಂ ಆಸುನ್ ಎದೊಳ್ 12 ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ 100 ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಧುನಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್, 52 ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ ತಶೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ 250 ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 2023 ಜೂನ್ 25, ಸಕಾಳಿಂ 10.00 ವೊರಾರ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಚಲ್ತಲಿ. ನಾಟಕ್ ಕಲೆಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ 63640 22333 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯೆತಾ.


Applications are Invited for Kalakul Konkani Drama Repertory

Applications are invited for 1 year diploma course in Konkani theatre by Konkani s lone theatre repertory KALAKUL run by Mandd Sobhann. Selected artists will be trained in theatre and cinema and will get stipend of Rs. 2500/- per month, This one year diploma course will commence from July 3, 2023 and concludes on June 30, 2024, training will be held from Monday to Friday, in the evening from 6.00 to 8:30 pm.

Interview and selection will be held on Sunday June 25th, 10am at Kalangann, Shaktinagar, Mangalore.

Since it's establishment in 2008, Kalakul so far successfully completed 12 batches and trained over 100 artists. Kalakul - pioneers of modern theatre in Konkani, produced 52 plays so far and presented over 250 shows in India and gulf.

Konkani origin male and female of age group from 15 to 35 are eligible to apply. For more details and registration call 63640 22333.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626