"ಕಲಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ .ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವಾಂ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆಡಳ್ತೆಂ, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರ್, ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರ್, ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಲೊಕಾಜಿವಿತಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಭಾಗ್. ಹೆಂ ಶಿಕನಾ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಾತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಪರತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. 8 ಜಣಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂ ನಾಟಕ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಧೈರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮ್ಕಾಂ 3 ಕಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ದಿತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾ. ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್, ನಾಟಕ್ ಆಸಾತ್. ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್. ವಾಚಪ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆತೆವ್ಶಿಂ ವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಿಸ್ರೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಯಾ. ಆಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಭಾಸಾಂಚೆ ನಾಟಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಸಕ್ತೆನ್ ಶಿಕಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಯಾ’’ ಮ್ಹಣ್ ನಾರಾವಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ.ದೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಜುಲೈ 02 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರೆಪರ್ಟರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಲೆಂ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 12 ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ 100 ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ 52 ನಾಟಕಾಂಚೆ 250 ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊರೊನಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಲಿ ಹಿ ರೆಪರ್ಟರಿ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಫುಡ್ನ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅನಿತಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಡಾರ್ವಿನ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಪಾನೀರ್, ಜೊಯ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ತಲಪಾಡಿ, ವರ್ಷಿತಾ ಫ್ಲೊರಾ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ವೆನಿಶಾ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಗುರ್ಪುರ್, ವಿನ್ಸನ್ ಮತಾಯಸ್ ಕಿರೆಂ, ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಸೂರಿಕುಮೇರ್ ಹಿಂ 2023-24 ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಕಲಾಕುಲ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 259 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್ಮಾವ್ಸ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ 28 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ನವೊ ನಾಟಕ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಮಾ. ದೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ಆಸುನ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೀನಾಸಮ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಆನಿ ಸ್ವೀಡಲ್ ನಟನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ಟಿನ್ ಮಚಾದೊ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್, ಯಶಸ್ವಿನ್, ಚಿನ್ಮಯಿ ಆನಿ ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬ್ ಲಿಂಕ್ ವೆಸ್ಟಾರ್ ಶಿಪಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626