ದೇಶಾಭಿಮಾನ್ ಫುಲೊಂವ್ಚಿ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 260 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣ್ – ಭಾರತ್ (ಸಂಗೀತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್) ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ 06.08.23 ವೆರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. 

ಸುರ್ವೆರ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಜೊಡೆಂ ಲವಿನಾ – ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ 260 ವಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಗಾವ್ಪಿ ಕ್ಲೊಡ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟೊವ್ನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಘಡುಲ್ಲೆಂ ಪದ್ `ಸಂಸಾರಾ’ ಸಿಮೋನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಿಣೆಂ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಭಾರತ್ ದೇಶಾ ವಿಶಿಂ, ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವಾಂವ್ಚಿ, ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ದಾಕೊಂವ್ಚಿಂ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚಿಂ, ಅಪುರ್‍ಬಾಯೆಚಿಂ 12 ಪದಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಡೊ ಸೂರಜ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಡೊ ಅರುಣಾ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಅನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್, ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್, ನೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೈಸನ್ ಗುರ್ಪುರ್, ಮೇಘಾ ಪೈ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಕೇತನ್, ಬಿಂದು, ಸಿಮೋನ್, ರಿಶಲ್, ಒಲಿಂಕಾ, ಮೆಲಿಸ್ಸಾ, ವರ್‍ಲಿನ್, ಹೇಯ್ಡನ್, ವೆಲನಿ, ಮಿನೊಲಾ, ಅಭಿಗೇಲ್, ಅಮಿಕಾ, ಮಿಶಾ, ಆರ್ವಿನ್, ಆಸ್ಟನ್, ನೇಹಾ, ಜೋಶ್ಮಾ , ಬ್ರೈನಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ, ಪರ್‍ಲ್, ಕ್ರಿಶಲ್, ನೀಲ್, ಮೇಘನ್ ಹಾಣಿಂ ಹಿ ಮಾಂಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರಾಳ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಸೊಭಯ್ಲಿ. 

ರೋಶನ್ ಬೇಳ (ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್) ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್), ವಾಮನ್ ಬೈಲೂರ್ (ರಿಧಮ್ ಪ್ಯಾಡ್) ಸಂಜೀತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಡ್ರಮ್ಸ್) ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ (ಬೇಝ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಸ್ವೀಡಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್‌ ಹಿಣೆಂ ಸುರಸ್ ಶೈಲೆನ್, ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626