ಕಾರ್‍ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ 19 ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಪದಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ರಚ್ಪಿ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ರು. 50,000/- ಐವಜ್, ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಹೊ ಮಾನ್ 05.11.2023 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 263 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್‍ತಲೆ.

1953 ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸಾನ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಫುಡಾರಾಖಾತಿರ್ ಒಮಾನಾಕ್ ಪಯ್ಣ್. ಒಮಾನಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ತೊಕ್ಣಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುನ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಮುಳಾಂ ಘಟ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮಾಳಾರ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ಪದಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ರಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲಿ ಬಾಬಾನ್ 9 ಪದಾಂ ಆನಿ ಕಾಂತಾರಾಂಚ್ಯೊ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಸಂಗಿತಾಚೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 250 ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯೊ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಲಾತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಘಡ್ಲಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಂತಾರಾಂ ಆಜೂನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕಿಕ್ - ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್, ಅರ್ಗಾಂ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ, ವಂದನ್ ತುಕಾ ಸೊಮಿಯಾ, ಯೇ ಯೇ ಜೆಜು ಮೊಗಾಳಾ, ಜೆಜು ಜೆಜು ತುಂ ಖಂಯ್ ಯೆತಾಯ್?, ಉಂಡ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾ ಸವೆಂ, ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸೊಮಿಯಾ, ತನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಒಪ್ಸಿತಾಂವ್ ಬಾಪಾ, ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆನಿ ಹೆರ್.

1976 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ತಶೆಂಚ್ ಆಪೊಲಿ ನೈಟ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಲಗ್ಬಗ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ರುವಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಪೀಟರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ. ಒಮಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ MKCC ಆನಿ MCCP ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತೊಲಾಂಮೊಲಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫುಲುಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲಾ.

ಲಗ್ಬಗ್ ಪಾಂಚ್ ದಶಕಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮಾ. ದೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ತಾಪ್ಲಲೊ ಆಸುನ್, ವರ್ಸಾವಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ ವಾ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷಿಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.


19th ‘Kalakar Puraskar’ Announced for Apolinaris Dsouza

Singer, Songwriter and Composer Mr. Apolinaris Dsouza has been chosen for the 19th ‘Kalakar Puraskar’ presented by Mandd Sobhann, in association with ‘Carval Ghorane’.

This Honour, Comprising of Rs 50,000/- Cash, a Shawl, Fruits, Flowers, Citation of Honour and a Memento will be presented on November 5th, 2023, during the 263rd Monthly Theatre at Kalaangann, Shakthinagar.

Born in 1953, Mr. Apolinaris completed his education at St Aloysius College, Mangalore and then travelled to Oman, seeking a better future. He has given immense contribution to Music both while in Oman and in Mangalore.

Having participated and won in many singing competitions in his early years and then grown into a Popular Singer, Songwriter and Composer, Mr. Apolinaris has Produced 9 Audio Albums comprising of Songs and Hymns, and 2 Books comprising of Songs and Music. He has also created over 250 Videos of Konkani and English Hymns for his YouTube Channel.

The Hymns he composed when Religious Ceremonies transitioned from using Latin to Konkani, are popular to date. ‘Mondirant Bhitor Sorun’, ‘Orgam Tuka Somiya’, ‘Ye Ye Jezu Mogala’, ‘Undya Vayna Sovem’, ‘Vetam Vetam Somiyam’, ‘Sasnnacho Vishev’ are among his Popular Compositions. The Honour of Organizing the First Konkani Program in Muscat, back in 1976 goes to him. He has also Organized ‘Apoli Night’. He has given his service as the Choir master at Sts. Peter & Paul Church, Ruwi for nearly 20 Years. He has greatly served MKCC and MCCP Organizations in Oman. He has judged many Music Competitions and has also encouraged many Blooming Talents.

He has been chosen for this Honour in appreciation of his Immense Contribution in the field of Music for over 5 Decades.

This Honour was founded in 2004 by Linguist Rev. Dr. Pratap Naik under the name of his Carvalho (Carval) Family and is presented every year to a Konkani Individual of Karnataka Region in recognition of His/Her Achievements in the field of Music, Dance, Drama or Folklore.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626