``ಆತ್ಮೀಕ್ ಆನ್ಬೊಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ರಚುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟೊಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆ ಕಲೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಚಡ್ ದೆಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್’’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ 05.11.23 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಕಾ 19 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಸನ್ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ , ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಲಾತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಗಿತಾಂ ಅನುವಾದ್ ಕರ್ಚಿ ಸಂಧಿ ಲಾಬ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಸವೆಂ ವಾವುರ್ಚೊ ಸುಯೊಗ್ ಲಾಭ್ಲಲೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಅಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೊಟೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಕಾರಣ್’’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಾರ್ವಾಲೊ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಚೆಂ ಮನಾಂ ಮನಾಂ ಪದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಆಲನಿ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಕಲಾಂಗಣ್ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೊನಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ರು 3000/- ದೀವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವಂದಿಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626