ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ 22 ವರ್ಸಾಂ 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ 264 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 03.12.23 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಣೆಂ ಕಳೊವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆನ್‌ 22 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಂಯ್‌ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದಾಲ್ಗಾದ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ತಿಯಾತ್ರ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್‌ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನ್ನಿ ಝುಜಾರ್ಥ್ ಹಾಣೆಂ ಹಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌, ಗೊಂಯ್‌, ಮುಂಬಯ್‌ ಮಾಂಚಿಯೆಂನಿ ಫಾಮಾದ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆನ್ನಿನ್‌ 9 ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ 2 ವಿಡಿಯೊ ಸಿಡಿ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲ್ಯಾತ್.‌ ಸಬಾರ್‌ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಟ್, ನಾಟಕ್ ಬರೊವ್ಪಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಶೆತಾಂನಿ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ `ಕಿಂಗ್ ಒಫ್ ಡ್ಯುಯೆಟ್ಸ್’ ಬಿರುದ್‌ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ (1920-1999) ಹಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೈಲೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲಿಂ. ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್‌ ಹಾಕಾ ʻನಿರ್‍ಮೊಣ್ʼ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 60 ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಪಯ್ಣಾಂತ್ 107 ತಿಯಾತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.‌

ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಧುವ್‌ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಾಪುಚಿನಾ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಲಿನ್, ಕ್ರಿಸಾಂಡಾ, ಜ್ಯೂ. ಕಿಂಡ್ಲಾ, ಮೆರಿಕ್, ಮತಾಯಸ್, ಮೆಲ್‌ರೊಯ್, ಗ್ರೆಗ್, ಕ್ಯಾರಿ, ಮರ್‍ಲಿನ್ ಆನಿ ಕೆನ್ನಿ ಝುಜಾರ್ಥ್ ಹಾಣಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲಿಂ. ಕೆನ್ನಿಚಿಂ ಫಾಮಾದ್‌ ಪದಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ (ಲೊರೆನ್ಸ್‌ ದೆ ತಿರಾಕೊಲ್‌) ಆನಿ ಬೊಂಬಿಲ್‌ ಮೆರಿ (ವಿಕ್ಟರ್‌ ಕೊನ್ಸೆಸೊ) ಹಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಯುವ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್‌ ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಫುಡ್ಕಾಯ್‌ ಭೊವ್‌ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್‌ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ಮಿನ್‌ ಆಗ್ರಾರ್‌ ಹಿಣೆ ಸುರಸ್‌ ಶೈಲೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್‌ ವೆಲೆಂ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626