ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ 2023-24 ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ `ಚೆಕೊವ್ ಟು ಶಾಂಪೇಯ್ನ್’ 10-12-2023 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ರಷ್ಯನ್ ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಕತಾಗಾರ್ ಆಂಟನಿ ಚೆಕೊವ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಘುಂತುನ್ ಹೇಮ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಣೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡುಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಣಿಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಲಾಸೊಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಆಮ್ರಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಚಿ ವೆದಿ ಸಜವ್ಣಿ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವಾಂವ್ಚಿ ತರ್, ಸವಿತಾ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಿಣೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ವಸ್ತುರಾಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆರಿನಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಪಡೀಲ್ ಹಾಣಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೊ.

ಕಲಾಕುಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ (ಆಂಟನ್ ಚೆಕೊವ್), ವೆನಿಶಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಐರಿನಾ), ವಿನ್ಸನ್ ಮತಾಯಸ್ (ಜನರಲ್, ಕಿಸ್ತುನೋವ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್), ಜೊಯ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ (ಪೊಚಸ್ಕಿನ್ ಆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್), ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೊನಿಸ್ (ಯುವಾನ್ ಆನಿ ಪುಶ್ಕೋವ್), ಅನಿತಾ ಮಿನೆಜಸ್ (ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಯುವಾನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್), ವಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜ (ಕ್ರಿಕಿನೋವ್ ಅನಿ ಸೊವೊರಿನ್) ತಶೆಂಚ್ ವರ್ಷಿತಾ ಫ್ಲೊರಾ (ಓಲ್ಗಾ, ಜನರಲಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಮರಿನಾ) ಹಾಂಚ್ಯೆ ಸವೆಂ ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ (ಪೀಟರ್), ಸಂದೀಪ್ ಕಲಾಕುಲ್ (ನಿಕೊಲಾಯಿಕ್) ಆನಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ (ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್) ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹೊ ನಾಟಕ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 05 ವೆರ್ 263 ವ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಪಾವ್ಸಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಲೊ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626