ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬ್ಲೊಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ 500ವ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ 29-12-23 ವೆರ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ಹಾಣಿಂ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಅಸಲಿಂ ಸಾಹಸಾಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್ ಆನಿ ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ 49 ವೊ ಲಗ್ನಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮನಾಯ್ಲೊ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೇರಿ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಆನಿ ಮೇಬಲ್ ಹಾಣಿಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಸಿ. ಫ್ಲೊರಾನ್ ನಿವಾಸ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಸಿ. ಜೆಸಿಂತಾ Sಅಅಉ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಕ್ಲೀಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲಿ. ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ರೊನಿ ಅರುಣ್, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂ 500 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಅಸ್ಮಿತಾಯೆನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ 14 ದೇಶಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೆಖ್ಲಾಂ ಆಸುನ್ ಫಕತ್ 106 ದಿಸಾಂನಿ 500 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಳಾರ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626