23 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. 2024 ಜನೆರ್ 07 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್,  ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ದುಬಾಯ್  ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ಆತ್ವ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಒಮ್ಜೂರ್ಚೆ ದಿವೆ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮನೋಜ್ ವಾಸ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ 265 ವ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಕೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಹೆಚ್ ವೆಳಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಡ್ತಿಂ ನಾಚ್ಪಾ ಪದಾಂ  ರಚ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ www.manddsobhann.org ಹಾಂಗಾ ಲಾಭ್ತಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ದುಬಾಯ್  ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಯುವ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಂಟನಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸಾದರ್ಪಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದ ಮ್ಯಾಡ್ ಲೈವ್ ಶೋ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ  ಸುರಸ್ ಆನಿ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಶೈಲೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಸುಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ನಾಚಯ್ಲೆಂ. ಉಡ್ತ್ಯಾ ಶೈಲೆಚಿಂ 15 ಪದಾಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಅಕ್ಷದಾ ತಲಾವ್ಲಿಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಫೊಕಲ್ ಝೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನಾಚಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. `ವೊಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಝ್ ಮ್ಹಜಿ’ ಪದಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಹಿಂದಿಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಭೊವ್ ಆಂವಡ್ಲಿ.

ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾ (ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್), ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಡ್ರಮ್ಸ್), ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಿರೇರಾ (ಗಿಟಾರ್), ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಕೀಬೋರ್ಡ್), ವಾಮನ್ ಕುಮಾರ್ (ಪರ್ಕಾಶನ್), ಆಶ್ಲಿ (ಬೇಝ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಶೈನಿ ಎಲ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಹಿಣೆಂ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಶಿತ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿರ್ ಸಗ್ಳಿ ವೆದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಿಳ್ಮಿಳ್ತಾಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The Crowd Maddening 'MAD Live'

The 23rd Year of Monthly Theatre Series started with a Bang. Team BandScape, Dubai presented a unique Music Nite filled with Magnificent presentation and Energetic Music, here at Kalaangann on January 7th, 2024. Mr Manoj Vaz, a prominent Businessman and the leader of the organization 'Omzurche Dive, Dubai' gave a start to the 265th Monthly Theatre by ringing the bell. Mandd Sobhann Executive Committee Members Eric Ozario, Louis Pinto and Kishore Fernandes accompanied him. Karon Madtha handled the announcements.

During the event, Mandd Sobhann put forth its upcoming project of Creating new Konkani Dance Numbers (Songs). It welcomes Creators across the globe to Create New Konkani upbeat Songs, which will be choreographed and performed to by Nach Sobhann during an upcoming Monthly Theatre. For more details, please check our website www.manddsobhann.org

The Young talent, Melwin Anthony Dsouza of team BandScape Dubai, presented the MAD Live Show through his unique style of performance. Through his witty and melodious way of interaction, Melwin not only made the crowd laugh, but also made them dance to his tunes. He, along with Goan Singer Akshada Talaulikar, sang 15 upbeat songs. Team Focal Zone accompanied them with their Dances. Melwin won the hearts of the crowd gathered by singing the Konkani song 'Voda Ponda Shez Mhoji', Mimicking it in voices of several prominent Hindi Singers.

He was backed by Patson Pereira (Music Director), Darrel Mascarenhas (Drums), Patrick Pereira (Guitar), Prashant Sequeira (Keyboard), Vaman Kumar (Percussion), Ashley (Bass Guitar) with their enthralling Music and lead the audience into a magical journey.

Parts of the Program was compered by Shiny, Eliarpadav. Ashith Pinto managed the entire program and made sure the Program also shone Digitally.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626