ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ಟ್ರೈಕ್ವೆಟ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. NSD ಪದ್ವೆದಾರ್ ಸವಿತ ರಾಣಿ ಹಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಥಾವ್ನ್ 26 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 - 8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ನಟನಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕುಸಾಂ, ಹಾವ್ ಭಾವ್, ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ್ ಸುಧ್ರಾಪ್, ದೃಶ್ಯ್ ಸಂರಚನ್ ಆನಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ನಟನಾ ಕುಶೆಲತಾಯ್ ಆನಿ ಕಲಾತ್ಮಕತಾ ವಾಡೊಂವ್ಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ತರ್ಭೆತೆಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಲೆ.

ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸವಿತ ರಾಣಿ ಥಾವ್ನ್ `ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನೆಸ್ ಇನ್ ಪೀಸಸ್’ ಏಕ್ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ `ನಿಮ್ಣೆಂ ಉತರ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಲೆಂಚೆಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ.

ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್ ರು. 1000/- ಮಾತ್ರ್. ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ 8105226626 / 8088791528.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626