ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಶಿಬಿರ್ 25.06.19 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಚಿತ್ರ್ ಅನಿ ರಂಗ್ಮಾಂಚಿ ನಟ್ ತಶೇಂಚ್ ಫಾಮಾದ್ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣೆ ತಜ್ಞ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತಲವಾಟ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. “ಖಳನಾತ್ಲ್ಲೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕಪ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೆಂ ಮೇಕಪ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡೊಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾ ಸುರ್ಪಾಯ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆಪೆಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬದ್ಲತಾ. ರೂಪ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಸುಂದರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾವ್ನ್, ರುಪಾಂತರ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

ಬಣಾಂಕ್ಯಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ಪಾನಾಂ, ಫಳಾಂ, ಇಂಗ್ಳೊ ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸಾಧನಾಂನಿ ರಂಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಜ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ರಂಗ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ರಂಗ್ ಆಸಾತ್. ನಟನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗಾಂಚಿಂ ತಶೆಂ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಜೆ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಹಿ ವಿದ್ಯಾ ಮುಕಾರುನ್ ವರಿಜೆ ಅಶಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ದೆಕುನ್ ರಾಜ್ಯ್ಭರ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸಕ್ತ್ವಂತಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಎಸ್., ಹಾಣೆಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕಲಾಕುಲ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಅರುಣ್ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ್ ಚಿತ್ರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ಥಾವ್ನ್ 8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಚಲುನ್ 29.06.19 ವೆರ್ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626