ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್ - 2019 ಖಾತಿರ್ ತೆವ್ಳ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 17.08.2019 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.೦೦ ವೊರಾರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಸಂಘಾನ್, ಎಲ್ಸಿಆರ್ಐ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್, ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೊ ಸೊಫೊಕ್ಲಿಸಾಚೊ `ಆಂಟಿಗೊನ್‘ ನಾಟಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

25.08.2019 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್, ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ `ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ.

01.09.2019 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 213 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆವೆಳಿಂ ಸಂಪ್ಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. ತೆ ದೀಸ್ `ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚಿಂ?’ ನವೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೊ. ಹಿಂ ತೀನ್ ಯಿ ನಾಟಕಾಂ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಹಿ ರೆಪರ್ಟರಿ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ದಾನಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಬಾಬ್ ಡಿಸೋಜ, ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿಂ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕಲಾಕುಲಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲಾ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ನಟನ್, ನಾಟಕ್ ರಚನ್, ವೆದಿ ಸಜೊವ್ಣಿ, ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ, ದಿವೆ-ಆವಾಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಮೈಮ್ ಅಶೆಂ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಯಾಮಾಂ ಶಿಕುನ್, ಚ್ಯಾರ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಾಟೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜೆ. ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಭಾತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಚಲ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ 32 ನಾಟಕಾಂಚಿಂ, 290 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ್ ಯಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾ. ಸಬಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ತಶೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವಾಂನಿ ಕಲಾಕುಲಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239