ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಪೋಷಕ್ಪಣಾಚೊ, ಸೋದ್ - 5 ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 ವೆರ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಿತ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕೊಗ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಚೊ ಸೋದ್ ಹೊ ಆಸುನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್‍ತಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಡಿಷನಾಂತ್ 110 ಯುವಜಣಾಂನಿ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ 80 ಜಣಾಂಕ್ ಆಜ್ ಆನಿ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಡಿಷನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಟ್ ಹಂತ್ ಆಸುನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಆನಿ ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ ಬಿರುದಾಂಸವೆಂ ರು. 50,000 ಆನಿ ಹೆರ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಟೊಪ್ ಟೆನ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 10,000 ಮೆಳ್ತಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತ್ಯಾ ಧಾ ಜಣಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಗೋವನ್‌ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆ.

ಎದೊಳ್ಚೆ ಸೋದ್ 2005, 2008, 2011 ಆನಿ 2014 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ನವಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಂನಿ, ಸಿಡಿಂನಿ, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಸೊಭುನ್ ಆಸಾತ್.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626