ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 229ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 07-02-2021 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗಾವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾನ್ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಮತಿಕಣಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವಿಬಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಗಾವ್ಪಿ ಜೊಡೆಂ ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್ ಕಿರಾಕ್ ಮೋಗ್ ಪೆರಾಚೊ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲಿಂ ತರ್, ಎಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ವೆಲಿಟಾ ಲೋಬೊ, ಶರ್ವಿನ್ ಮಾಬೆನ್, ಸೀಮಾ ಡಿಸೋಜ, ಆಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಲೊಯ್ ವೆಲಂಟೈನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಆಶ್ನಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಅರುಣ್ ದಾಂತಿನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲೊ. ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮನಾಂನಿ ಥಿರ್‍ಲ್ಲಿಂ - ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ, ಕೆಸಾರ್ ಕಳೊ, ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುಂ, (ತಾಳೊ-ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ) ಮಾಂಯ್ಗೆ ಮಾಂಯ್, ಡುರುಂವ್ ಡುರುಂವ್, ವಿದ್ ಯೂ, ಹಾಂಡಿಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್, ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಘರಾಂತ್ ಆಂಜ್, ಹಾಡ್ತಾ ಉಗ್ಡಾಸ್, ರೊಸಾ ದೀಸ್, ಗೊಂಗೊ (ತಾಳೊ- ಲೊಯ್ ವಾಲೆಂಟೈನ್) ಪದಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಧಲಯ್ಲೆಂ.

ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತ್ ಪಿಂಟೊ, ಡೆಲಿಶಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ಡಿಯಾನಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಗ್ಲೆನಿನಾ, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ, ವೆನೆಸ್ಸಾ ಆನಿ ಲೆನಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾನ್ ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ.

ಯುವ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಯ್ ವಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾ, ಐವನ್ ಪಿರೇರಾ, ರಿಕಿತ್ ಸೋನ್ಸ್, ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ ಆನಿ ಆಲ್ಸ್ಟನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಎ, ಲಂಡನ್ ಹಾಣಿಂ ಲೊಕ್‍ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್ ಸಮಸಾರ್‍ಭರ್‍ಚ್ಯಾ 750 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಫಧ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ತಶೆಂ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆನಿ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ್ ಅರುಣ್ ದಾಂತಿನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626