ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 244 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 2022 ಎಪ್ರಿಲ್ 03 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ರಾಣಿಪುರಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 55 ವೆಂ ಭಕ್ತಿ ಸೊಭಾಣ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸಚಿತ್ರ್, ಬೈಸುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಚರಣಿಂ, ಮೊಗಿ ಮ್ಹಜೊ ವಾಟ್ ಮ್ಹಜಿ ರಾಕ್ತಾ, ತುಜೆಂ ಭಜನ್ ಕರುಂ ಕಶೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್ ರಡ್‌ಲಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ದೆವಾ, ತುಕಾ ಸೊದುನ್ ವೆತಾಲೊಂ, ಮನ್ಶಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಯ್, ಹಿ ರಿತಿ ಮತ್, ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆರೊ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಿದಾಚಿ ನದರ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಸಾಳ್ಕಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತುಗೆಲೆಂ, ಜಂಯ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸುಕ್ತಿ ನಾ ಹಿಂ ಚೊವ್ದಾ ಗಿತಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.

ತೆರಾ ಪದಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾ. ದೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಚಿಂ ತರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಎಕಾ ಕಂತಾರಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಸರ್ವ್ ತಾಳೆ ರಚುನ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸೂತ್ರ್‌ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ರೈನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಪಿಸ್, ಡಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಶೆಂ ನೋವ್ ಗಾವ್ಪಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಂಗೀನ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಸಾಂಜ್ ಸೊಭಯ್ಲಿ ತರ್, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಉಮೇಶ್ ಇಡ್ಯಾ, ದಾಮೋದರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಡಿಲನ್ ಕಲ್ಡೇರಾ ಆನಿ ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣಿಂ ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾನಾಂ ಮನಾಂ ಧಲಯ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626