ಸಂಗೀತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರ್ ರೋಶನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕದ್ರಿ ಹಾಕಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಸುಮೇಳಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2022 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 02-10-2022 ವೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ 250 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಹೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ.

 

ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವಿಶಾರದ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶನಾನ್ 1994 ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಂತ್ರೆಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಕದ್ರಿಂತ್ ‘ಸುರ್ ರಂಗ್’ ಸಂಗೀತ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಹುಮೆದ್ವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್, ಎನ್‌ಐಟಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್, ಪಾದುವಾ ಆನಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಂಗೀತಾವಿಶಿಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾದರ್ ಕಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ‘ಜಿಗಿಬಿಗಿ ತಾರಾಂ’ ಆನಿ ‘ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಲಾ.

ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಗುಣಾಂಮೊಲಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಳ್ಕುನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ನವಿಂಚ್ ರಚುನ್, ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ನವಿಂ ಮೊತ್ಯಾಂ’ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ. ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸುನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಸ್ತ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626