ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 250ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 02 ಆಕ್ಟೋಬ್ರ್ 2022 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ನವಿಂಚ್ ಬರೊವ್ನ್, ತಾಳೊ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಇಕ್ರಾಂ ಪದಾಂ ‘ನವಿಂ ಮೊತ್ಯಾಂ’ ನಾಂವಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ.ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಪಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಜಾನೆಟ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಾಣಿಂ ಪದಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರ್, ಕ್ಯಾಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಪಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಣಿಂ ತಾಳೊ ಸಜಯ್ಲಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಆಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಪಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಸಿಮೋನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಎಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಮೆಲ್ವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ರೀನಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್. - ಹಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಲಿಂ. ರೋಶನ್ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಲೆ. ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರಾಚೆಂ ಹಾಶ್ಯಾಳ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಹ್ಯೆಚ್ ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗಡ್ ಸುಮೇಳ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಮನಾಯ್ತಾ. ಸಂಗೀತ್ ವಿಶಾರದ್ ರೋಶನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಲೆ.

06 ಜನೆರ್ 2002 ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಲೆಂ ಹೆಂ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್, ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಧಾ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿರಂತರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ 250 ವ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ತಾ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ನೊರಿನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಗ್ತ್ಯೆ ವೆದಿರ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಲುವಿಜಾ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ವೆದಿರ್ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪರ್ಜಳಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹಿ ಮಾಂಚಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಹಿಲ್ಮಾ ರೋಚ್, ಚರಿಷ್ಮಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626