ಎಕೌಂಟ್ ಆನಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಜಾಣಾ ಆಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆನಿ ದಫ್ತರಾಚೊ ಹೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ.

ಜೊಕ್ತೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲೊ ವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂನಿ ಪುರ್ತೊ ವಿವರ್, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ಹಾಕಾ 20.03.23 ಭಿತರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626