ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ಸ್ನೇಹಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಕಾರ್ಕಳ್, ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್.

ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಥಾರ್‍ತಾ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ವೆದಿ ದೀವ್ನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಚಿ 208 ವಿ ಮಾಂಚಿ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ನಿರಂತರ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ವಿಧಾನ್‌ಸಭಾ ಶೆತಾಚೊ ಪುರ್ವಿಲೊ ಶಾಸಕ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತೊ 7.4.19 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ 208 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಮೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಧಾರ್ ಅಭಿಯಾನಾಚಿ ಸೊಂಪ್ಣಿ ಚಲ್ಲಿ. ನಶಿಬ್‌ವಂತ್ ವಿಜೇತಾಕ್ ಲೊಟ್ರೆದ್ವಾರಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಕೊ 0561 ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾ ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಹಾಕಾ ರು. 10 ಲಾಕಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಇವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಹಿಕಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಾವಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ರೋಶನ್, ಸಂದೀಪ್, ಜೊನ್ಸನ್ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಹಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಯೇ ಚೆಡ್ವಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ರ್‍ಯಾಪ್ ಪದ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ `ತುಜ್ಯಾ ವಿಣ್ಯಾಕ್' ಆನಿ `ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ' ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿತಾರ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ಪಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಫಾ. ಜೊನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ರಿಚಾರ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹೆಲೆನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ 25 ತರ್ನ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ `ಉಮಾಳೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಖ್ಯಾತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವಾ ಹಾಚೆಂ ಕಾಪ್ಡಾ ನಾಚ್ ಲೊಕಾಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ರಾಜೇಂದ್ರ-ರಾಜೇಶ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626