"ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಜಿರುನ್ ವೆತಾತ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್, ಉಜಳಾವ್ನ್, ಬರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ವೆದಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಖಮಿರ್. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ", ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಚಲ್ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್. ತೊ 05-05-2019 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ 209 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿ ಖಮಿರ್ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಕಾ ಚಲಾವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಅಮರ್ ಚಾಪ್ರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಮೋ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಗಿತಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಆನ್ವಿಟಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ದಿಶಾ ಪರ್ಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತರ್ ಮೆಲ್ರೊಯ್ ಲೋಬೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆ ಧಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಉಲೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಸಿಡಿ-ಪುಸ್ತಕಾಂ ದಿಲಿಂ. ಗಾಯಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ನಾಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ರೊಯ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಯಾ ಸೋನಲ್ ಲೋಬೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ರು. ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ನಗ್ದೆನ್ ದಿಲೆ ತರ್, ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರು. ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ.

ತಶೆಂಚ್ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಗಾವ್ಪಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ತರ್ಪೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಶಿಬಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ತರ್ಬೆತ್ದಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಮನೀಶ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಮ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಶ್ರವಣ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಸವಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ನಾಚ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ತರ್ಬೆತ್ದಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ, ವೆಲನಿ ಗೋವಿಯಸ್, ಗಾಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ತರ್ಬೆತ್ದಾರ್ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ಡಿಯಾಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಶರ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ರಾಂದ್ಪಾ ವೆವಸ್ತೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಬಜಾಲ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಸರಿತಾ ಮತಾಯಸ್ ಆನಿ ಆಶೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಸುಂರ್ಗಾರಾ (ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್) ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ (ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್), ಪಂಗಡ್ ಗಾಯಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಹೊ ತಾಂಡುಲೊ ಗುಮ್ಟಾ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ತುಜೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್ (ಜೊನ್ ಲೋಬೊ ಕದ್ಳೆ) ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಪದಾಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ರೋಶು ಬಾಬಾ, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಯಾಂ ಪದಾಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಮೀರಾ ಮೀರಾ ಗೊಯ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಪದಾಕ್ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿನ್ ನಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಬರೊವ್ನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ ಪದ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ (ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ) ಮೆಲಿಟಾ ಲೋಬೊ (ಮ್ಹಜಿ ಪೊಸ್ಕಿ ಆವಯ್) ರಿಕಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್) ಆನಿ ಆಲ್ರಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್) ಹಾಣಿಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ವಾಚನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಯುವ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಶಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾಗಿರ್ ಪುನ್ವೆ ಚಾಂದ್ನೆಂ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಆಕೇರಿಕ್ ಮನೀಶ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ "ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಸ್-ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಸತ್ಯಾನಾಸ್" ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಆಶಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626