* ವಾಮಂಜೂರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್
* `ತಪ್ಕಟೆ ಫುಲಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್
* `ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್‘ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

Aug 26 : ``ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿನ್ ಕೇಂದ್ರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ (ಐಎಎಸ್/ಐಪಿಎಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಪರಿಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ’’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

25-08-19 ವೆರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜಿನ್, ಸಾಂಗಾತಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

``22 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ವೆವಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಂನಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಲೊಕಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲ್ ಆನಿ ಸಂಸತ್ತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪರ್ಯೆತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಆನಿ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೊ ವೇಗ್ ವಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯೊ ಸುವಿಧಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಪಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಾಗಯ್ಜೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ವಾಡಯ್ಜೆ. ಘರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪರಿಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜೆ. ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಲ್ತಾ ಆನಿ ಲಾಭ್ಲಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಾ’’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುನೀಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಲಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಳೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲಿ ಕಾದಂಬರಿ `ತಪ್ಕಟೆ ಫುಲಾಂ’ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಕಾಶಕ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲಿ. ಡೇವಿಡ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ ತರ್, ರೊವಿಟಾ, ಅಂಕಿತಾ ಆನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ರೋಶನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ.

ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಂಡಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ದಿಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ಹಳ್ದಿ ಖೊಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಫಿ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಮಾಗಿರ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರೊವ್ನ್, ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ, ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್ 2019 ಹಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ನಾಟಕ್, `ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್‘’ ಕಲಾಕುಲ್ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626